E企盈营销工具技术服务商 热线:4006-838-530

小程序实现环信群聊

E企盈直播平台营销卖货系统

最近在研究小程序群聊,发现环信官方未发布小程序群聊,并且近期也没有发布的打算。so 自行根据单聊实现群聊。话不多说,直接上图 新增了msg.body.group = ‘groupchat’;ok,发送搞定了,那么接收消息呢?、onTextMessage: function (message) {     console.log(‘收到txt消息’);     console.log(message);     if (message) {         if(message.type == ‘chat’){             //此处为单聊,暂不举例         }else{             var page = that.getGroupPage();             if (page) {                 page.receiveMsg(message, ‘txt’)             } else {                 var chatMsg = that.globalData.chatMsg || []                 var value = WebIM.parseEmoji(message.data.replace(//mg, ”))                 var time = WebIM.time()                 var msgData = {                     info: {                         from: message.from,                         to: message.to                     },                     username: message.from,                     yourname: message.from,                     msg: {                         type: ‘txt’,                         data: value                     },                     style: ”,                     time: time,                     mid: ‘txt’ + message.id,                     userNickname : message.ext.userName,                     userAvatar : message.ext.userPic,                 }                 chatMsg = wx.getStorageSync(‘group_’ + message.to) || []                 chatMsg.push(msgData)                 wx.setStorageSync(‘group_’ + message.to, chatMsg);             }         }     } },就是简单的判断了一下接受到的消息的类型,然后缓存的key换了一下。还有一点就是聊天时的用户名和头像了。 两种方法:接口获取,每次收到新消息时调用服务器接口获取(实时性强,不推荐)扩展消息,通过消息主体外的扩展消息带过来头像和昵称那么小程序的扩展消息如何设置呢 msg.body.ext.userNickname = wx.getStorageSync(‘myNickname’); msg.body.ext.userAvatar = wx.getStorageSync(‘myAvatar’);此处需注意一点,如果APP中同样使用了扩展消息,那么扩展消息的名字一定要统一哦。。

赞(0) 打赏
未经允许不得转载:E企盈小程序开发-热线:4006-838-530 » 小程序实现环信群聊
分享到: 更多 (0)
E企盈小程序直播营销卖货系统
E企盈直播平台营销卖货系统

评论 抢沙发

E企盈小程序开发

联系我们联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏